A szilikongyongy.hu facebook rajongói oldalon szervezett játékok szabályzata

A nyereményjátékok szervezője és lebonyolítója:
A szilikongyongy.hu webáruház üzemeltetője, Farkas Attila egyéni vállalkozó (székhely: 8000 Székesfehérvár, Nagyszebeni utca 13. a továbbiakban: Szervező.
A facebook rajongói oldalon szervezett játékokra vonatkozó szabályokat elsősorban a jelen szabályzat határozza meg, továbbá a Szervező az aktuális játék további részleteit, például az adott játék időtartamát, a sorsolás időpontját, illetve a megszerezhető nyereményt, a rajongói oldalon meghirdetett, az adott játékhoz kapcsolódó Facebook bejegyzésben teszi közzé.
A játékok során a szervező egy feladatot határoz meg, mely irányulhat:
– egy kérdés megválaszolására,
– egy bejegyzés kedvelésére,
– fénykép hozzászólásban történő megosztására.

A Szervező által a fentiek szerint meghatározott feladat megoldásával a résztvevők önként elfogadják a jelen szabályzat rendelkezéseit, illetve hozzájárulnak, hogy a sorsoláson részt vegyenek. Ennek keretében a Szervező a játékban részt vevők önként megadott személyes adatait felhasználhatja, a nyertes facebook profiljához rendelt nevét a szilikongyongy.hu Facebook rajongói oldalon közzé teheti.
A játékban való részvétel feltételei:
– magyarországi lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel való rendelkezés,
– 18. életévet betöltött, cselekvőképes személy,
– valós adatokkal regisztrált facebook profillal való rendelkezés,
– a szervező által, a játékban meghatározott feladat teljesítése,
– a Facebook profiljához rendelt név és profilkép rendelkezésre bocsátása,
– a nyertes esetében a nyeremény átadásához szükséges adatok (teljes név, a nyeremény szállítási címe, telefonszám, e-mail cím) megadása,
– a szabályzatban foglaltak elfogadása,
– egy résztvevő az adott játékban egy darab megoldással jogosult részt venni, kivéve, ha a szervező ettől eltérő szabályt határoz meg az adott játék során,
– a résztvevő bármely hozzászólása tartalmáért a felelősség teljes körűen a résztvevőt terheli,
– a Szervező folyamatosan ellenőrzi a játékban való részvétel érvényességét, és amennyiben szabálytalanságot tapasztal, joga van a résztvevőt a játékból kizárni, az esetlegesen megnyert nyeremény érvénytelenítése mellett,
– A Szervező által jogszerűen kizárt résztvevő nem jogosult semmilyen kifogással, vagy kártérítési igénnyel élni,
– a játékidő előtt és után leadott hozzászólások, illetve az adott játék során meghatározott feladat megoldása nem érvényes, ezekkel a játékban nem lehet részt venni.

Nyertesek sorsolása, értesítése, nyeremények átadása:
A játék sorsolásán a játék időtartama alatt a Szervező által meghatározott feladatot helyesen és érvényesen megoldó résztvevők automatikusan részt vesznek. A Szervező közülük a www.facebooknyertes.com oldalon található, a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes alkalmazás segítségével sorsolja ki a nyertest/nyerteseket.

A Szervező a nyertes/nyertesek adatait a szilikongyongy.hu facebook rajongói oldalán teszi közzé, legkésőbb a sorsolást követő 24 órán belül, mellyel egyidejűleg a nyertest privát üzenetben is értesíti.

A nyertes résztvevő az értesítést követő 5 munkanapon belül köteles a nyeremény megküldéséhez szükséges adatait rendelkezésre bocsátani. Amennyiben a részt vevő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a nyereményt visszautasítja, akkor a Szervező saját döntésétől függően vagy új nyertest sorsol ki, vagy a nyeremény a következő játék nyereményeként kerül felajánlásra.

A nyeremény más nyereménytárgyra vagy készpénzre nem váltható át. A nyertes által megadott adatok alapján a nyeremény postai úton kerül továbbításra, vagy a személyes átvételt biztosít a Szervező. A postai úton való kiküldés esetén a nyeremény kézbesítéséért, vagy a rossz személyazonosítók miatti a nyeremény átvételének ellehetetlenülése miatt a Szervező nem vállal felelősséget.
A nyeremény kiszállításához és átadásához szükséges, a nyertes által a visszaigazolásban megadott személyes adatokat a Szervező a nyeremény kiszállításának és átadásának lebonyolítása céljából átadja a GLS futárszolgálat részére.
A nyeremény a nyertes részére térítésmentesen kerül átadásra, a nyeremény kézbesítésével járó postai költséget a Szervező viseli.
A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályok betartásával kezeli, a mindenkor érvényes adatkezelési szabályzatában foglaltak szerint.

Feltételek módosítása:
A Szervező fenntartja a jogot magának arra, hogy a játékot, illetve annak feltételeit bármikor indoklás nélkül megszűntesse, illetve módosítsa. Erről azonban köteles a szilikongyongy.hu Facebook rajongói oldalon tájékoztatást adni.

Technikai problémák:
A Szervező nem vállal felelősséget kapcsolódási, hardver, valamint más egyéb, a játék használata során felmerülő technikai problémák miatt. Továbbá nem vállal felelősséget a Facebook weboldalt ért külső, ún. SQL támadások miatt, illetve az ebből fakadó téves rendszerüzenetekre sem.

A Szervező kizárja a felelősségét a Facebook weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
Egyéb tudnivalók:
A Szervező által meghirdetett játékok a Facebook-tól függetlenek, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódnak a Facebook-hoz.
A szabályzatban foglaltak betartásáért a felelősség a játékban résztvevőket terheli, az ebből eredő esetleges jogi, vagy anyagi következményeket a résztvevő viseli.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy minden jelenlegi és a jövőben általa szervezett játékból kizárja azt a résztvevőt, aki a játék során csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A Szervező által hirdetett játékokkal kapcsolatos kérdések, észrevételek az info@szilikongyongy.hu e-mail címre küldhetők.

Székesfehérvár, 2021. február 10.